Team


Staff

Dipl. Ing. Vanda Benešová, Ph.D.
vanda_benesova@stuba.sk
Research Interests: Computer vision (Object detection, Image segmentation, Medical imaging)
Teaching (at FIIT, STU): Courses on Digital Image Processing, Multimedia


Ing. Peter Kapec, Ph.D.
peter.kapec@stuba.sk
Research Interests: Software visualization, Information and knowledge visualization, Graph visualization, Computer Graphics, Programming Languages
Teaching (at FIIT, STU): Human-Computer Interaction, Principles of Software Engineering, Software Systems Research, Team project


foto_madaras martin

RNDr. Martin Madaras, Ph.D.
martin.madaras@stuba.sk
Research Interests: Computer graphics
Teaching (at FIIT, STU): Principles of Computer Graphics and Image Processing


PhD Students

Ing. Jakab Marek
marek.jakab@stuba.sk
Research Interests: computer vision, object detection
Dissertation thesis: Object Detection and Recognition using Methods of Computer Vision
Diploma thesis: Visual detection, recognition and tracking of three-dimensional objects
Bachelor thesis: Augmented reality on mobile device


Ing. Martin Tamajka
martin.tamajka@stuba.sk
Research Interests: computer vision, medical image processing, segmentation and over-segmentation, ML and deep learning in medical imaging
Dissertation thesis: Research of new methods of computer vision for medical applications
Diploma thesis: Segmentation of anatomical organs in medical data
Bachelor thesis: Innovative Application Within an International Competition
Teaching: Computer vision, Digital image processing, Team project


Ing. Lukáš Hudec
lukas.hudec@stuba.sk
Research Interests: computer vision, object segmentation detection and localization
Diploma thesis: Automatic segmentation and semantic scene description from RGB-D data
Bachelor thesis: Visual detection of people flow with use of Kinect sensor


Ing. Matej Kompánek
matej.kompanek@stuba.sk
Research Interests: computer vision, medical image processing, segmentation, ML and deep learning in medical imaging
Dissertation thesis: Research of new methods of computer vision for medical applications
Diploma thesis: Medical image registration in an application for medical data fusion
Bachelor thesis: Visual interface for application control
Teaching: Computer vision, Digital image processing


Ing. Miroslav Laco
 miroslav.laco@stuba.sk
Research Interests: computer vision, visual attention
Dissertation thesis:
Diploma thesis:
Bachelor thesis:


 Ing. Štefan Grivalský
stefan.grivalsky@stuba.sk
Research Interests: computer vision, medical image processing, segmentation, ML and deep learning in medical imaging
Dissertation thesis: Computer vision in medical applications
Diploma thesis:
Segmentation of brain tumours in volumetric medical data using deep learning 
Bachelor thesis:
Natural language processing using neural networks
Teaching: Human-Computer Interaction, Data structures and algorithms


Mgr. Blanka Koncírová
 blanka.koncirova@stuba.sk
Research Interests: computer vision, medical imaging
Dissertation thesis:
Diploma thesis:
                                    Bachelor thesis:


Ing. Lukáš Samuel Marták (Currently at the Johannes Kepler University Linz)
lukas.martak@stuba.sk
Research Interests: Deep learning, digital signal processing
Diploma thesis: Modelling music structure using artificial neural networks

 


Ing. Igor Jánoš
igor.janos@stuba.sk
Research Interests: Deep learning, video compression, computer vision
Dissertation thesis:
Diploma thesis:
Production of Digital Television Data Stream
Bachelor thesis:
Real-time Image Processing 


 

Ing. Andrej Fogelton, PhD.
Dissertation thesis: Object Class Recognition

Former  Master’s Students

Matej Mikuš
Diploma thesis: Predikcia rozvoja Alzheimerovej choroby s využití­m hlbokého u?enia
Bachelor thesis: Segmentácia anomálií­ vo volumetrických medicí­nskych dátach

Peter Pavlí­k
Diploma thesis: Interpretovate?ná diagnostika Alzheimerovej choroby s využití­m hlbokého u?enia

Ladislav Bari
Diploma thesis: Automatická registrácia medicí­nskych dát za ú?elom diagnostiky Alzheimerovej choroby

Matej Procházka
Diploma thesis: Registrácia a analýza volumetrických medicí­nskych dát metódami po?í­ta?ového videnia za ú?elom sledovania vývoja Alzheimerovej choroby

Tomáš Pohl
Diploma thesis: Spracovanie medicí­nskych dát za ú?elom diagnostiky Alzheimerovej choroby

Veronika V?elková
Diploma thesis: Výskum Alzheimerovej choroby za ú?elom jej diagnostiky s využití­m hlbokého u?enia

Bachelor Students

Tomáš Baláž
Bachelor thesis: Interpretovate?ný algoritmus na segmentáciu anomálií­ vo volumetrických medicí­nskych dátach

Peter Ší­poš
Bachelor thesis: Spracovanie obrazu metódami umelej inteligencie

Jana Poláková
Bachelor thesis: Model predikcie ?udskej vizuálnej pozornosti so zameraní­m na inovatí­vne výskumné metódy

Lenka Ivanová
Bachelor thesis: Model predikcie ?udskej vizuálnej pozornosti so zameraní­m na inovatí­vne výskumné metódy

Jakub Macko
Bachelor thesis: Analýza štruktúr mikroskopických biomedicí­nskych dát s využití­m hlbokého u?enia

Peter Sakalí­k
Bachelor thesis: Interpretabilita rozhodovania neurónových sietí­ pri rozpoznávaní­ objektov a textúr

Jozef Olejní­k
Bachelor thesis: Registrácia volumetrickych dát mozgu s využití­m hlbokého u?enia posil?ovaní­m

Ing. Ján ?urica
Diploma thesis: Rozpoznávanie reklamných sekvencií­ v televí­znom signále

Matej Cáder
Bachelor thesis: Segmentácia anomálií­ vo volumetrických medicí­nskych dátach

Tomáš M?a?ko
Diploma thesis: Segmentácia nervov v obrazových dátach z ultrazvuku s využití­m hlbokého u?enia

Štefan Grivalský
Diploma thesis: Segmentácia tumorov v mozgu vo volumetrických medicí­nskych dátach s využití­m hlbokého u?enia

Tibor Nagy
Diploma thesis: Analýza obrazových medicí­nskych dát s využití­m hlbokého u?enia za ú?elom diagnostiky demencie

Miloš Pallo
Diploma thesis: Detekcia a rozpoznávanie objektov s využití­m 3D senzorov

Marek Števuliak
Diploma thesis: Rozpoznávanie objektov s využití­m konvolu?ných neurónových sietí­
Bachelor thesis: Vizuálna segmentácia objektov s využití­m senzora Kinect v2

Jozef Pazúrik
Diploma thesis: Rozpoznávanie objektov s využití­m konvolu?ných neurónových sietí­
Bachelor thesis: Detekcia a rozpoznávanie objektov s využití­m senzora Kinect v2

Peter Bokor
Bachelor thesis: Detekcia a rozpoznávanie štruktúr v mikroskopických biomedicí­nskych dátach

Dominik Hráde?
Bachelor thesis: Detekcia a rozpoznávanie štruktúr v mikroskopických biomedicí­nskych dátach

Rastislav Chynoranský
Bachelor thesis: Vizuálne rozpoznávanie objektov

Peter Šuga
Bachelor thesis: Segmentácia objektov v obraze metódami po?í­ta?ového videnia

Zuzana Bobotová
Bachelor thesis: Spracovanie obrazu a metódy po?í­ta?ového videnia aplikované pre medicí­nske dáta

Daniel Nechala
Bachelor thesis: Vplyv farby na vizuálnu pozornos?

Alexander Pajkoš
Bachelor thesis: Vplyv pohybu na vizuálnu pozornos?

Matej Kužma
Bachelor thesis: Vplyv kontúr objektov na vizuálnu pozornos?

Šimon Dekrét
Diploma thesis: Vplyv vysoko-úrov?ových faktorov na ?udskú vizuálnu pozornos?

Mário Keszeli
Bachelor thesis: Spracovanie obrazu pre sní­manie identifika?ných kariet mobilom

Maroš Hanzel
Bachelor thesis: Vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov pomocou senzora Kinect V2.

Filip Mrocek
Bachelor thesis: Automatické rozpoznávanie poštových známok metódami po?í­ta?ového videnia

Ing. Ondrej Selecký
Bachelor thesis: Spracovanie medicí­nskych sní­mkov magnetickej rezonancie

Ing. Filip Súkení­k
Bachelor thesis: Vizuálna detekcia áut pre parkovacie plochy

Ing. Peter Tibenský
Bachelor thesis: Vizuálna detekcia áut pre parkovacie plochy

Ing. Róbert Birkus
Diploma thesis: Segmentácia anatomických orgánov v medicí­nskych dátach
Bachelor thesis: Segmentácia obrazu na grafickom procesore

Ing. Katarí­na Jane?ková
Diploma thesis: Rozpoznávanie reklamných audiosekvencií­ v akustickom zázname

Ing. Juraj Uhrin
Diploma thesis: Spracovanie signálu v spektrálnej oblasti pre medicí­nske aplikácie

Ing. Štefan Linner
Diploma thesis: Vizuálna detekcia oh?a a dymu metódami po?í­ta?ového videnia

Ing. Ondrej Galbavý
Diploma thesis: Vizuálna analýza hokejovej hry pomocou metód 3D stereo rekonštrukcie

Ing. Veronika Olešová
Diploma thesis: Generovanie mapy vizuálnej nápadnosti za využitia h?bkovej informácie
Bachelor thesis: Generovania mapy vizuálnej nápadnosti

Ing. Michal Ku?era
Diploma thesis: Využitie superpixelovej segmentácie pri detekcii pohybujúcich sa objektov vo videu
Bachelor thesis: Virtuálna prezentácia miesta

Ing. Andrej Želez?ák
Diploma thesis: Klasifikácia superpixelov za ú?elom segmentácie a rozpoznávania objektov

Ing. Peter Kušní­r
Diploma thesis: Segmentácia objektov v obraze s použití­m superpixelov
Bachelor thesis: Rozpoznávanie obrazu pri virtuálnej hre

Ing. Peter Šutarí­k
Diploma thesis: Použite?nos? (angl. usability) komplexného vizualiza?ného softvéru pre medicí­nske ú?ely

Ing. Andrej Valko
Diploma thesis: Rozpoznávanie objektov

Ing. Michal Viskup
Diploma thesis: Využitie 3D informácie pri rozpoznávaní­ ?udskej tváre
Bachelor thesis: Segmentácia obrazu s podporou výpo?tu na grafickej procesorovej jednotke

Ing. Tomáš Drutarovský
Diploma thesis: Využitie výstupu konvolu?ných neurónových sietí­ ako deskriptora
Bachelor thesis: Detekcia mikrospánku vodi?a

Ing. Martin Žalondek
Bachelor thesis: Segmentácia objektov v obraze

Ing. Jaroslav Gazdí­k
Bachelor thesis: Vizuálna detekcia osí´b v dave s použití­m senzora Kinect

Ing. Peter Šarišský
Bachelor thesis: Detekcia žmurkania webkamerou

Ing. Lenka Kutlí­ková
Bachelor thesis: Vyhodnocovanie rušivosti notifikácií­

Ing. Martin Kaššay
Bachelor thesis: Segmentácia obrazu s podporou výpo?tu na grafickej procesorovej jednotke

Ing. Marek Ra?ev
Diploma thesis: Computer visual object recognition

Ing. Martin ÄŒertek
Diploma thesis: Interaktí­vna prezentácia miesta

Ing. Michal Lihocký
Diploma thesis: Zí­skavanie informácií­ o stolovej hre s využití­m po?í­ta?ového videnia

Ing. Martin Geier
Dimloma thesis: Automatická anotácia sémantického opisu scény v obraze s použití­m normy MPEG 7

Ing. Jakub Gondár
Diploma thesis: Automatická anotácia kontúr objektov v obraze a vo videu založená na norme MPEG7

Ing. Michal Ošvát
Diploma thesis: Detekcia a segmentácia objektov s využití­m kontúr

Ing. Tomáš Kunka
Diploma thesis: Rozpoznávanie objektov pomocou lokálnych prí­znakov

Ing. Peter Sivák
Diploma thesis: Detekcia a segmentácia objektov s využití­m modelu štruktúr

Ing. Tomáš Ka?urik
Bachelor thesis: Meranie nerovností­ povrchu pomocou senzora Kinect