Cieľ knihy

Cieľom tejto knihy je priniest’ čitateľovi prehľad základnej teórie vizuálnej detekcie a rozpoznávania objektov spolu s príkladmi nových aplikácií.

Štruktúra knihy

Prvá kapitola sa zaoberá obrazom, jeho snímaním a prechodom od analógového signálu k digitálnemu. Ďalej nasleduje časť Predspracovanie obrazu, kde sa čitatel’ dozvie základné princípy filtrácie vo frekvenčnej oblasti, v priestorovej oblasti a morfologického spracovania obrazu spolu s príkladmi použitia týchto metód. V časti nazvanej Príznaky sú predstavené početné spôsoby výpočtu príznakov reprezentujúcich tvar objektu, farbu, textúru ako i lokálne príznaky. Posledná kapitola tejto časti sa zaoberá metódami vhodného výberu príznakov. V časti Klasifikácia sú opísané najvýznamnejšie klasifikačné metódy rozdelené podl’a toho, či sú riadené (s učiteľom) alebo neriadené (bez učiteľa). Samostatnou kapitolou sú spôsoby hodnotenia kvality klasifikácie. Posledná čast’ knihy sa nazýva Farba a vizuálne vnímanie. Opisuje základné fyzikálne a biologické pojmy používané v počítačovom videní, metódy kolorimetrie a modely rôznych farebných priestorov. Kapitola o vizuálnej “výraznosti” (saliency) v obraze a sledovaní pozornosti pozorovatel’a uzatvára túto čast’.

Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita
  • Wanda Benešová
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
  • Zuzana Černeková
  • Zuzana Haladová
  • Júlia Kučerová
  • Elena Šikudová

Recenzenti

  • Prof. Ivan Bajla, ÚMER SAV, Bratislava
  • Prof. Jaroslav Polec, ÚT FEI STU, Bratislava
  • Doc. Jarmila Pavlovičová, ÚT FEI STU, Bratislava

Poďakovanie Kultúrnej a grantovej agentúre

Táto učebnica vznikla vďaka podpore Kultúrnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva SR (KEGA). Autori ďakujú agentúre za poskytnuté financie pridelené z grantu č. 068UK-4/2011.

Text

[1] E. Šikudová, Z. Černeková, W. Benešová, Z. Haladová, and J. Kučerová, Počítačové videnie Detekcia a rozpoznávanie objektov. Praha: Wikina Praha, 2013, p. 397.

BibTex

@book{Sikudova2013,
address = {Praha},
author = {\v{S}ikudov\'{a}, Elena and \v{C}ernekov\'{a}, Zuzana and Bene\v{s}ov\'{a}, Wanda and Haladov\'{a}, Zuzana and Ku\v{c}erov\'{a}, J\'{u}lia},
isbn = {978-80-87925-06-5},
pages = {397},
publisher = {Wikina,Praha},
title = {{Po\v{c}\'{\i}ta\v{c}ov\'{e} videnie Detekcia a rozpozn\'{a}vanie objektov}},
url = {http://vgg.fiit.stuba.sk/kniha/},
year = {2013}
}